Jdi na obsah Jdi na menu
 


Knihovní řád
Městské knihovny v Nové Včelnici
            V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Nové Včelnici, schválenou zastupitelstvem města usnesením č. j. 426 ze dne 17. 10. 2006 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon),ve znění zákona č. 341/2006 Sb. vydává tento knihovní řád:
 
 
I. Základní ustanovení
 
Čl. 1
 
Poslání a činnost knihovny
 
Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon),ve znění zákona č. 341/2006 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona, pPřispívat k rozvoji vědy, vzdělanosti a kulturním hodnotám obsaženým v knihovních fondech a informačních databázích knihovny.
 
 
Čl. 2
 
Veřejné knihovnické a informační služby
 
1.         Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

            Jsou to zejména:         

a) výpůjční služby

b) meziknihovní služby

c) informační služby:           -informace o katalozích fondech a využíván knihovny,

                                         - informace z oblasti veřejné správy,
                                         - ústní informace bibliografického a faktografického
                                                            charakteru,
                                         - přístup na internet.

2.         Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně.

3.         Knihovna poskytuje tyto placené služby: 

1. Registrace uživatelů
2. Meziknihovní výpůjční služby (náklady na poštovné)
            3. Tištěné výstupy z Internetu
           
4.         Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.
 
 
 
 
 
 
 
II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
 
Čl. 3
Registrace uživatele
 
 
1.         Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit
stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni             zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
2.         Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo.
3.         Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného  zástupce.
4.         Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
5.         Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, k čemuž zřizovatel schválí Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou tohoto Knihovního řádu.
 
Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny
 
1.         Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řáde a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
2.         Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb       knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
3.         Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.
 
Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky
 
1.         Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
2.         Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
3.         Uživatel může kopírovat na formátované diskety zakoupené v Městské knihovně informace získané z bází dat přístupných v Internetu.
4.         Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulaci s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
5.         Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
6.         Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. - autorský zákon).
 
 
 
III. Výpůjční řád
 
Čl.6
Zpřístupňované knihovní dokumenty
 
1.         Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z            knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím       výměnných souborů.
2.         Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 Knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.
 
Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování
 
1.Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v Čl. 6 odst. 1. tohoto Knihovního řádu s výjimkou dokumentů:
                        a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
                        b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení     autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínku výpůjčky pouze v prostorách knihovny.
 
 
Čl. 8
Postupy při půjčování
 
1.Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokumenty prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady
a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
2.Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku knihy s pořizovací cenou vyšší než Kč 500,-.
3.Uživatel může ústně i písemně požádat o rezervaci dokumentu.
 
Čl. 9
 
Výpůjční lhůty
 
1.         Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 4 týdny. Výpůjční lhůta může být prodloužena až dvakrát, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
            U periodik (časopisů) je výpůjční doba 14 dnů.
2.         Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení       půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 
 
 
Čl. 10
Vrácení vypůjčeného dokumentu
 
1.         Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
2.         Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním,       psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 
 
Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu
 
1.         Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věci.
2.         Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.
3.         Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
4.         Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
            Při vrácení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
5.         Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení dle platného ceníku.
6.         Přesáhne-li výše sankčního poplatku Kč 100,-, je čtenář (pokud knihy mezitím nevrátí) upomenut písemně.
7.         Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou.         Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
8.         Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
 
 
IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu
 
Čl. 12
Ztráty a náhrady
 
1.         Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
2.         O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné,      může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu.  Finanční náhradu stanovuje knihovna.
3.         Uživatel je povinen hradit všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
4.         Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.
 
 
Čl. 13
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu
 
1.         Poplatek z prodlení:
a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší výpůjční den.
2.         Vymáhání nevrácených výpůjček:
a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po třech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis Městského úřadu) následuje vymáhání právní cestou
3.         Ztráta průkazu uživatele:
            a) za manipulaci a vystavením duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti   
                  (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.
 
Čl. 14
Náhrada všeobecných škod
 
1.         Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.")
2.         Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá obecně platných předpisů.
 
V. Závěrečná ustanovení
 
1.         Výjimky z Knihovního řádu povoluje vedoucí knihovny.
2.         Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy.
3.         Ruší se Knihovní řád ze dne 21. prosince 2004.
4.         Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 
 
VI. Přílohy Knihovního řádu
 
1.         Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny Nová Včelnice
2.         Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny
3.         Provozní řád Internetu
 
 
 
V Nové Včelnici  1. listopadu 2006
 
 
 
 
 
 
 
vedoucí knihovny                                                          starosta města
Marie Davidová                                                            Jaroslav Hřebík
 
 
 
 
 
 
Ceník služeb
Městské knihovny Nová Včelnice
Platnost od 1. listopadu 2006
 
1.         Registrace na rok
 
            dospělí čtenáři               Kč 50,-
            děti a studenti               Kč 10,-
 
2.         Sankční poplatky
 
            Finanční úhrada za 1 titul při opožděném vrácení:
            - po uplynutí výpůjční lhůty 4 týdnů                                 Kč 5,-
            - po uplynutí výpůjční lhůty 6 týdnů                                 Kč 10,-
            - po uplynutí výpůjční lhůty 8 týdnů                                 Kč 15,-
            - za každý další týden po uplynutí 8 týdnů                        Kč 15,-
 
            Částečné poškození dokumentu                                      50 % ceny
            Úplné zničení nebo ztráta dokumentu                  100 % ceny + Kč 50,-
            Ztráta časopisu                                                 100 % ceny + Kč 10,-
            Ztráta nebo zničení čtenářského průkazu                         Kč 20,-
            Poškození čárového kódu                                               Kč 10,-
            Zasílání upomínek (za každou)                                       Kč   7,-
 
3.         Ceny za výpůjční služby
           
            Běžné knihy a časopisy                                                  zdarma
            Rezervace dokumentu                                                   zdarma
            Meziknihovní výpůjční služba                                          Kč 30,-
                                  
4.         Počítačové databáze
 
            Vstup do bází                                                               zdarma
            Tištěný výstup (1 strana A4) černobíle                            Kč 5,-
            Tištěný výstup (1 strana A4) grafika                                Kč 10,-
 
5.         Internet
 
            30 minut                                                                      zdarma
           
            Tištěný výstup (1 strana A4) černobílé                            Kč 5,-
            Tištěný výstup (1 strana A4) grafika                               Kč 10,-
            Disketa ( 1 kus)                                                            Kč 15,-
 
 
 
 
 
 
 
 
Provozní řád Internetu
Městská knihovna Nová Včelnice
Platnost od 1. listopadu 2006
 
Připojení je realizováno prostřednictvím radiového spojení.
Městská knihovna v Nové Včelnici umožní veřejnosti přístup na Internet za těchto podmínek:
 
1.         Služby Internetu může využívat každý uživatel knihovny i když není registrovaným čtenářem
            Městské knihovny Nová Včelnice.
2.         Zájemce starší 15-ti let předloží platný občanský průkaz, pokud není v místě znám.
3.         Obvyklá doba využití služby je 30 minut. Tuto dobu je možné prodloužit o dalších 15 minut,
            pokud není jiný zájemce.
4.         Dobu pobytu na Internetu je možné předem rezervovat.
5.         U jedné stanice mohou pobývat maximálně 2 osoby.
6.         Uživatelé mohou:
            - vyhledávat informace pomocí protokolu http - stránky www
- stahovat vyhledané informace na originální disketu pro jednorázové použití zakoupené
v knihovně
- používat elektronickou poštu prostřednictvím veřejně přístupných služeb (např. post.cz, seznam.cz, centrum.cz apod.)
7.         Uživatelé nesmí:
            - zapínat, vypínat či resetovat počítač
            - provádět změny v konfiguraci programu
            - při stahování informací používat vlastní donesenou disketu
            - instalovat a spouštět vlastní programy
- vyhledávat, prohlížet a stahovat z Internetu stránky obsahující pornografii, propagující rasismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a užívání drog a takové informace vytvářet a šířit
8.         Uživatelé jsou povinni:
            - dbát pokynů pracovníka knihovny
            - při jakékoli nejasnosti vyžádat si odbornou pomoci
            - neodstraňovat vzniklé závady
            - dodržovat ustanovení provozního řádu
9.         Uživatel odpovídá za škody způsobené neodbornou manipulací s HW i SW počítače, tiskárnou,
případně dalším zařízením. Zjištěnou nebo způsobenou závadu je povinen neprodleně ohlásit vedoucí knihovny, která s uživatelem sepíše zápis o škodě a zajistí opravu. Uživatelů, který způsobil škodu,  je povinen neprodleně ji uhradit ve výši skutečných nákladů spojených s opravou.
10.       Přístup na Internet je bezplatnou službou.
            Úhrada za tištěné výstupy a stažení dat z  Internetu se stanovuje podle platného ceníku.
11.        V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z knihovny. Stanovené poplatky podle platného ceníku je však povinen uhradit.
           
 
 
V Nové Včelnici dne 1. listopadu 2006                                          starosta města
                                                                                                 Jaroslav Hřebík